Aktualności do 2011-02-28

22-09-2010

DODATKOWY NABÓR

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłasza dodatkowy nabór na rok akademicki 2010/2011:

na studia niestacjonarne II stopnia:

na kierunek
Jazz i Muzyka Estradowa
specjalność – realizacja nagłośnienia


Egzamin odbędzie się 2 października 2010 roku w budynku AM przy ulicy Krasińskiego 27

Szczegółowe kryteria egzaminacyjne dostępne są w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011.

Dokumenty należy złożyć do dnia 28 września 2010 r. w Dziale Nauki i Nauczania (Katowice, ul. Wojewódzka 33, p. 111)

  • kwestionariusz - podanie do Rektora na ustalonym formularzu (druk do pobrania w pok.101)
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • 3 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej na konto Akademii;
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego poza granicami Polski, kandydat dołącza zaświadczenie z  Kuratorium Oświaty, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata, o równoważności dokumentu uzyskanego za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
  • odpis dyplomu (wraz z suplementem), ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich,
  • Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150,00 zł należy wpłacić na konto Uczelni:
    ING Bank Śl. O/Katowice nr 58 1050 1214 1000 0022 0048 9751
U w a g a ! Studia niestacjonarne są studiami samofinansującymi się, w związku z czym ich uruchomienie na danym kierunku w danej specjalności w roku akademickim 2010/11 uwarunkowane jest przyjęciem odpowiedniej ilości kandydatów, gwarantującej ekonomiczne podstawy działalności studiów.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności